Raport bieżący nr 45/2021

Złożenie wniosku o wykluczenie akcji spółki Netia S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji spółki Netia S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Data: 21.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   45/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w następstwie złożonego przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), w dniu 21 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW (dalej "Decyzja").

Wobec powyższego, Spółka w dniu 21 grudnia 2021 roku złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od Decyzji, w związku z czym Decyzja stała się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Ponadto w dniu 21 grudnia 2021 roku Spółka złożyła na GPW wniosek o wykluczenie z dniem 31 grudnia 2021 roku z obrotu na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji Spółki objętych Decyzją, tj. 335.572.367 akcji zwykłych, oznaczonych kodem ISIN PLNETIA00014.

Zgodnie z Decyzją, wycofanie akcji z obrotu na GPW nastąpi z dniem 31 grudnia 2021 roku. Z tym dniem, Spółka utraci status spółki publicznej i przestanie podlegać obowiązkom wynikającym m.in. z Ustawy.