Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data wydarzenia:
30.06.2021
11:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 464 (02-884 Warszawa):


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. z wykonania ich obowiązków w 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) z wykonania ich obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Netia S.A. ze spółką zależną pod firmą Internetia sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK

bgimage