Raporty finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2013

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2013

Raport roczny R 2012

Raport roczny R  2012

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

Skonsolidowany raport roczny RS  2012