Raporty finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018

Raport roczny R 2017

Raport roczny R  2017

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

Skonsolidowany raport roczny RS  2017