Raporty finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Skonsolidowany raport roczny RS  2016

Raport roczny R 2016

Raport roczny R  2016