Raporty finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Skonsolidowany raport roczny RS  2015

Raport roczny R 2015

Raport roczny R  2015