Kalendarium

Publikacja wyników finansowych za III kwartał 2007 r.

Publikacja wyników finansowych za I półrocze i II kwartał 2007 r.

Publikacja wyników finansowych za I kwartał 2007 r.

Prezentacja strategii Netii

ZWZA Netii

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 21.03.2007

Publikacja sprawozdań finansowych grupy Netia SA za IV kwartał i rok obrotowy 2006

Terminy publikacji raportów finansowych za 2007 rok