Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 63/2006

Połączenie Netii z jej spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 62/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 61/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 60/2006

Nabycie akcji spółki PRO FUTURO SA (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 59/2006

Zawarcie przez Netia SA znaczącej umowy z P4 Sp. z o. o.

Raport bieżący nr 58/2006

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Netii

Raport bieżący nr 57/2006

Nabycie udziałów spółki Zachodni – Inwestycje Telekomunikacyjne Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 56/2006

Umorzenie części zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Raport bieżący nr 55/2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA w dniu 8 czerwca 2006 roku

Raport bieżący nr 54/2006

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zależnych Netia Mobile sp. z o.o. oraz Netia WiMax II SA

Raport bieżący nr 53/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 czerwca 2006 roku - podjęte uchwały

Raport bieżący nr 52/2006

Ukończenie postępowania układowego Netii SA

Raport bieżący nr 51/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 czerwca 2006 roku - projekty uchwał

Raport bieżący nr 50/2006

Informacja o objęciu udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 49/2006

Nabycie obligacji spółki PRO FUTURO SA oraz zawarcie umów dotyczących nabycia akcji spółki PRO FUTURO SA (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 48/2006

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 47/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 46/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I kwartał 2006 roku

Raport bieżący nr 45/2006

Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący nr 44/2006

bgimage