Raporty bieżące

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2018

Raport bieżący nr 49/2018/K

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 49/2018

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 48/2018

Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 47/2018

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 46/2018

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 45/2018

Transakcja wewnątrzgrupowa – uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego od Netia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 44/2018

Transakcja wewnątrzgrupowa – przedterminowy wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 43/18

Aktualizacja informacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.

Raport bieżący nr 42/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 41/2018

Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 40/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 39/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 38/2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 37/2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 36/2018

Decyzja w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.

Raport bieżący nr 35/2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 34/2018

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 33/2018

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 32/2018

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 31/2018