Raporty bieżące

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Netia S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Netia za rok 2018 i 2019

Raport bieżący nr 19/2018

Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017

Raport bieżący nr 18/2018

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Raport bieżący nr 18/2018

Transakcja wewnątrzgrupowa - nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 17/2018

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Raport bieżący nr 16/2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 15/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok

Raport bieżący nr 14/2018

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.

Raport bieżący nr 13/2018

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 12/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 stycznia 2018 roku

Raport bieżący nr 11/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 10/2018

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r. - uzupełnienie

Raport bieżący nr 9/2018

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r.

Raport bieżący nr 8/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 7/2018

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 6/2018

Aktualizacja założeń wyceny aktywów, zaistnienie przesłanek trwałej utraty wartości aktywów.

Raport bieżący nr 5/2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 4/2018

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 3/2018

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 2/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 30 stycznia 2018 r.

Raport bieżący nr 1/2018