Raporty bieżące

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 60/2018

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 59/2018

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 58/2018

Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 57/2018

Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 56/2018

Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 55/2018

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 54/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 29 października 2018 r.

Raport bieżący nr 53/2018

Plan połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 52/2018

Decyzja w sprawie przystąpienia przez Netia S.A. do podjęcia działań w celu połączenia z Telefonia Dialog sp. z o.o., w tym uzgodnienia planu połączenia

Raport bieżący nr 51/2018

ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

Raport bieżący nr 50/2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2018

Raport bieżący nr 49/2018/K

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 49/2018

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 48/2018

Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 47/2018

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 46/2018

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 45/2018

Transakcja wewnątrzgrupowa – uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego od Netia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 44/2018

Transakcja wewnątrzgrupowa – przedterminowy wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 43/18

Aktualizacja informacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.

Raport bieżący nr 42/2018