Informacja Poufna - wydanie kolejnej decyzji przez Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003

Raport bieżący nr 92/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 91/2014

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (90/2014)

Raport bieżący nr 90/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 89/2014

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 88/2014

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (87/2014)

Raport bieżący nr 87/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 86/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 85/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 84/2014

Nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce

Raport bieżący nr 82/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 83/2014

Emisja akcji serii L, zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Raport bieżący nr 81/2014

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L oraz rejestracja w KDPW

Raport bieżący nr 80/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 79/2014

Informacja o 3.977 akcjach Spółki serii B

Raport bieżący nr 78/2014

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 77/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 76/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014

Raport bieżący nr 75/2014

Zawarcie ostatecznej ugody pomiędzy Grupą Netia i Grupą Orange Polska

Raport bieżący nr 74/2014

Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. (Agent Kredytu) oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Raport bieżący nr 73/2014

bgimage