Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr 14/2019

Aktualizacja informacji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

Raport bieżący nr 13/2019

Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

Raport bieżący nr 12/2019

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 11/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 10/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Raport bieżący nr 9/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 8/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 7/2019

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

Raport bieżący nr 6/2019

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019

Raport bieżący nr 5/2019/K

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 5/2019

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

Raport bieżący nr 4/2019

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2019 rok

Raport bieżący nr 3/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019

Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 1/2019

bgimage