Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 27/2020

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2020

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 25/2020

Decyzja Zarządu Netia S.A. wyrażająca zgodę na zawarcie umowy sprzedaży udziałów w nieruchomościach na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-serwerowego oraz umowy o zastępstwo inwestycyjne powiernicze

Raport bieżący nr 24/2020

Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 23/2020

Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Raport bieżący nr 22/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 21/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 20/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej

Raport bieżący nr 19/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 18/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy

Raport bieżący nr 17/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 16/2020

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019

Raport bieżący nr 15/2020

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

Raport bieżący nr 14/2020

Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Internetia sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 8 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 12/2020

Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Raport bieżący nr 11/2020

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 9/2020

Raport bieżący nr 9/2020/K

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 10/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Raport bieżący nr 9/2020

bgimage