Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 32/2015

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 31/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie członka Zarządu

Raport bieżący nr 30/2015

Netia ogłasza wyniki za I kwartał 2015

Raport bieżący nr 29/2015

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 27/2015

Nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce

Raport bieżący nr 28/2015

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 26/2015

Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o.

Raport bieżący nr 25/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 24/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2015 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 23/2015

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A., zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 22/2015

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 21/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2015

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 19/2015

Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 18/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 17/2015

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 16/2015

Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 15/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej spółką jednoosobową

Raport bieżący nr 14/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 13/2015

bgimage