Zawarcie aneksu do umowy ramowej na dostawę usług transmisyjnych oraz umowy sprzedaży sprzętu transmisyjnego (znaczące umowy)

Raport bieżący nr 37/2009

Zmiana umowy kredytu zawartej z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska S.A. (umowa znacząca)

Raport bieżący nr 36/2009

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 35/2009

Plan połączenia Netii z jej dwiema spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 34/2009

Nabycie akcji Netii przez prezesa zarządu Netii

Raport bieżący nr 33/2009

Nabycie akcji Netii przez członka rady nadzorczej Netii

Raport bieżący nr 32/2009

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 31/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – podjęte uchwały

Raport bieżący nr 30/2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA w dniu 9.04. 2009 roku

Raport bieżący nr 29/2009

Korekta do raportu bieżącego 22/2009 z dnia 25 marca 2009 roku

Raport bieżący nr 22/2009/K

Aktualizacja prognozy Netii na 2009 rok i prognozy średnioterminowej

Raport bieżący nr 28/2009

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 27/2009

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2009

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 25/2009

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2009

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 23/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – projekty uchwał

Raport bieżący nr 22/2009

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 21/2009

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 20/2009

Informacja o zbyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 19/2009

bgimage