Rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 18/2009

Podpisanie listu intencyjnego (term sheet) do umowy ramowej z P4 Sp. z o.o. dotyczącej dostarczania rozwiązań transmisyjnych dla potrzeb sieci UMTS

Raport bieżący nr 17/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – porządek obrad

Raport bieżący nr 16/2009

Informacja o transakcjach wewnątrzgrupowych: przeniesienia własności udziałów w spółkach telekomunikacyjnych (zbycia aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 15/2009

Korekta do raportu bieżącego 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r.

Raport bieżący nr 10/2009/K

Korekta angielskiej wersji nieoficjalnego tłumaczenia opinii biegłego rewidenta, załączonej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008

Raport bieżący nr 13/2008/K

Połączenie Netii z jej spółką zależną Tele2 Polska

Raport bieżący nr 14/2009

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i 2008 rok

Raport bieżący nr 13/2009

Raport dot. stosowania przez Netia SA zasad ładu korporacyjnego w 2008 r.

Raport bieżący nr 12/2009

Korekta numeru porządkowego raportu bieżącego (10/2009/K)

Raport bieżący nr 10/2009/K

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Raport bieżący nr 10/2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 lutego 2009 roku – podjęta uchwała

Raport bieżący nr 10/2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA w dniu 11.02. 2009 roku

Raport bieżący nr 9/2009

Podwyższona prognoza Netii na 2009 rok

Raport bieżący nr 8/2009

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej Netii

Raport bieżący nr 7/2009

Informacja o objęciu udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 6/2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11.02.2009 roku – projekt uchwały

Raport bieżący nr 5/2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 lutego 2009 roku – porządek obrad

Raport bieżący nr 4/2009

Terminy przekazania raportów okresowych za 2009 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za IV kwartał 2008 roku i za rok obrotowy 2008

Raport bieżący nr 3/2009

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki InterNetia Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2009

bgimage