Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2011 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 23/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 22/2011

Informacja o nabyciu akcji Spółki (21/2011)

Raport bieżący nr 21/2011

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członka Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Raport bieżący nr 20/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 19/2011

Wykonanie opcji przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 18/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 17/2011

Informacja Poufna – ogłoszenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązań podatkowych Spółki.

Raport bieżący nr 16/2011

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Raport bieżący nr 15/2011

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 14/2011

Zawiadomienie o głosach posiadanych przez akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. Uzupełnienie do raportu bieżącego Nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011

Raport bieżący nr 13/2011

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia zasad przekazywania do publicznej wiadomości informacji o wykonywaniu opcji przez uczestników planów premiowania akcjami obowiązujących w Netii

Raport bieżący nr 12/2011

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 11/2011

Informacja Poufna - przyjęcie planu premiowania akcjami na lata 2011-2020

Raport bieżący nr 10/2011

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i 2010 rok

Raport bieżący nr 9/2011

Prognoza Netii na 2011 r.

Raport bieżący nr 8/2011

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (7/2011)

Raport bieżący nr 7/2011

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 6/2011

Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję

Raport bieżący nr 5/2011

Terminy przekazania raportów okresowych za 2011 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2010

Raport bieżący nr 4/2011

bgimage