Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 51/2015

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2015

Raport bieżący nr 50/2015

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 49/2015

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz mBank S.A. na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 48/2015

Korekta do raportu bieżącego nr 46/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Raport bieżący nr 46/2015/K

Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 47/2015

Zawarcie znaczącej umowy – przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o.

Raport bieżący nr 46/2015

Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. (Agent Kredytu i Agent Zabezpieczenia) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank ASA

Raport bieżący nr 45/2015

Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta umowy przedwstępnej skutkujące zobowiązaniem do zawarcia Umowy Przyrzeczonej Sprzedaży Udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o.

Raport bieżący nr 44/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 43/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 42/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 41/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 40/2015

Odwołanie Prezesa Zarządu i delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 39/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 38/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii S.A. ("Spółka") odbytym w dniu 2 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 37/2015

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 36/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały

Raport bieżący nr 35/2015

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Netii zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2015

Stanowisko zarządu Netia S.A. w sprawie planowanego połączenia z jej spółką jednoosobową Netia Brand Management sp. z o.o.

Raport bieżący nr 33/2015

bgimage