Wysokość kapitału zakładowego w dniu 8 maja 2006 roku oraz zakończenie programu warrantów subskrypcyjnych

Raport bieżący nr 43/2006

Ukończenie postępowania układowego Neti Telekom SA

Raport bieżący nr 41/2006

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 maja 2006 roku

Raport bieżący nr 41/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 czerwca 2006 roku - porządek obrad

Raport bieżący nr 40/2006

Wykup Obligacji I i II Serii

Raport bieżący nr 39/2006

Informacja o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA

Raport bieżący nr 38/2006

Netia i Ericsson podpisały umowę serwisową na świadczenie usług utrzymania i zarządzania siecią telekomunikacyjną

Raport bieżący nr 37/2006

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmian statutu Netii

Raport bieżący nr 36/2006

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 kwietnia 2006 roku

Raport bieżący nr 35/2006

Powołanie Przewodniczącej rady nadzorczej i członków zarządu

Raport bieżący nr 34/2006

Promesa umorzenia zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Raport bieżący nr 33/2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA w dniu 29 marca 2005 roku

Raport bieżący nr 32/2006

Informacja dla posiadaczy trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Netii

Raport bieżący nr 31/2006

Zbycie udziałów w spółce Netia Ventures Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 30/2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 marca 2006 roku – podjęte uchwały

Raport bieżący nr 29/2006

Umorzenie części zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Raport bieżący nr 28/2006

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 27/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2006

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez osoby zarządzające oraz kierujące

Raport bieżący nr 25/2006

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 marca 2006 roku

Raport bieżący nr 24/2006

bgimage