Emisja akcji serii L spółki Netia S.A., zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 71/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 70/2015

Warunkowa rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 69/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 68/2015

Wygaśnięcie delegacji do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 67/2015

Spełnienie się warunku i rozwiązanie umowy zastawu finansowego na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 66/2015

Wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na rzecz mBANK S.A. na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 65/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 64/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 63/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 62/2015

Połączenie Netii SA z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.

Raport bieżący nr 61/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 60/2015

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 59/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 58/2015

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz mBank S.A. na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 57/2015

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta znaczącej umowy i udzielenie poręczenia mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz DNB Bank ASA

Raport bieżący nr 56/2015

Zawarcie znaczącej umowy zastawu finansowego na rzecz mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz DNB Bank ASA i ustanowienie zastawu finansowego na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 55/2015

Zawarcie znaczącej umowy zastawu rejestrowego na rzecz mBank S.A. na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 54/2015

Informacja o objęciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej Netii

Raport bieżący nr 53/2015

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A., zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 52/2015

bgimage