Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 81/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 80/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 15 grudnia 2011 roku

Raport bieżący nr 79/2011

Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znacznej wartości przez Emitenta do spółki zależnej – Netia Brand Management Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 78/2011

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 77/2011

Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011

Raport bieżący nr 76/2011

Nabycie akcji spółki Telefonia Dialog S.A.

Raport bieżący nr 75/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 15 grudnia 2011 r.

Raport bieżący nr 74/2011

Informacja poufna - nabycie udziałów Crowley Data Poland sp. z o.o.

Raport bieżący nr 73/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 72/2011

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 71/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2011 roku - projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 70/2011

Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię SA nad Telefonią Dialog SA

Raport bieżący nr 69/2011

Informacja poufna - zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netia S.A. nad Crowley Data Poland sp. z o.o.

Raport bieżący nr 68/2011

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Raport bieżący nr 67/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 66/2011

Informacja o transakcjach na akcjach Netii dokonanych przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 65/2011

Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr 64/2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 63/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 62/2011

bgimage